Algemene Voorwaarden LuxLashes by Aishana 2022

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen LuxLashes by Aishana en een cliënt waarop LuxLashes by Aishana deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen LuxLashes by Aishana

LuxLashes by Aishana zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LuxLashes by Aishana zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan LuxLashes by Aishana melden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag LuxLashes by Aishana de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij later dan tien (10) minuten dan de afgesproken tijd in de salon aankomen, kan LuxLashes by Aishana de afspraak annuleren, hierbij wordt er 75% van het afgesproken honorarium berekend. Bij no-shows en geen gehoor, zal het gehele honorarium bij de klant in rekening worden gebracht. LuxLashes by Aishana moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

5. COVID-19

- In geval van een loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts, benauwdheid en/of verhoging van 38ºC dient u de afspraak te annuleren. Heeft uw gezin/huisgenoten een van deze klachten? Is een van uw gezinsleden/huisgenoten in quarantaine of in afwachting van testresultaten? Dan vragen wij u thuis te blijven. In geval van COVID-19 dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Bij annuleringen binnen 24 uur wordt 75% van de afspraak gefactureerd.

- In verband met COVID-19 bent u verplicht alleen naar de afspraak te komen; dit wil zeggen geen vriend(in)/familie/kinderen.

4. Betaling 

LuxLashes by Aishana vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, ook wanneer er binnen 48 uur wordt geannuleerd.

5. Wanbetaling

Indien bovenstaande niet wordt opgevolgd door de cliënt is LuxLashes by Aishana genoodzaakt om de factuur op te sturen. Deze dient binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Wanneer dit niet het geval is, zal het incassobureau het overnemen. Echter worden de kosten van het incassobureau opgeteld bij het openstaande bedrag van de cliënt.

6. Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet LuxLashes by Aishana vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen LuxLashes by Aishana neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. LuxLashes by Aishana behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LuxLashes by Aishana zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

7. Geheimhouding 

LuxLashes by Aishana is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LuxLashes by Aishana verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

8. Aansprakelijkheid 

LuxLashes by Aishana is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wimperstyliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. LuxLashes by Aishana is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Garantie 

LuxLashes by Aishana geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt het probleem niet binnen 7 dagen heeft gemeld;
  • De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

LuxLashes by Aishana zal geen geld terug geven, wel wordt er altijd gezamenlijk naar een alternatieve oplossing gezocht om de tevredenheid te behouden.

 10. Make-up en dergelijke

Indien de cliënt arriveert met make-up (mascara, eyeliner, foundation etc.) rondom en op de ogen en wimpers, zijn er drie (3) mogelijkheden:

  • LuxLashes by Aishana zal de cliënt niet behandelen en dient er een andere afspraak gemaakt te worden. Echter wordt zeventig procent van het honorarium berekend;
  • Bij een refill zal LuxLashes by Aishana de bevuilde wimperextensions verwijderen.

Hier zal het honorarium voor verwijderen berekend worden;

  • Mits er tijd is, zal LuxLashes by Aishana de oude wimperextensions verwijderen en vervolgens een nieuwe set plaatsen. Ook hier zal het honorarium voor het verwijderen en een nieuwe behandeling berekend worden.

Redenen hiervoor: gezondheid van de wimpers en ogen, retentie van de wimperextensions, geen realistische reclame voor LuxLashes by Aishana.

11. Beschadiging & diefstal 

LuxLashes by Aishana heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. LuxLashes by Aishana meldt diefstal altijd bij de politie. 

12. Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van LuxLashes by Aishana en de behandelende wimperstyliste. LuxLashes by Aishana moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal LuxLashes by Aishana de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

13. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon en tijdens het contact behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, LuxLashes by Aishana het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 

14. Recht 

Op elke overeenkomst tussen LuxLashes by Aishana en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

15. Winacties

In geval van het winnen van een winactie, hetzij korting hetzij een gratis behandeling, is deze veertien (14) dagen geldig. Na deze periode vervalt de gewonnen prijs en is het niet meer mogelijk om een behandeling onder de winactie te plannen.